Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908)

A. Silsilah Keturunan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad as
    Pendiri Jemaat ahmadiyah bernama mirza Ghulam Ahmad Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. Nama asli beliau adalah Ghulam Ahmad. Sedangkan “Mirza” melambangkan bahwa beliau berasal dari keturunan Moghul. Nama yang suka beliau gunakan yaitu Ahmad. Beliau dilahirkan di Desa Qadian, Jumat, 13 Pebruari 1835 M atau 14 syawal 1250 H di rumah ayah beliau Mirza Ghulam Murtadha pada waktu shubuh. Qadian terletak 57 km sebelah timur kota Lahore dan 24 km dari kota Amritsar di Propinsi Punjab, India. 
Beliau adalah keturunan Haji Barlas, Raja Kawasan Qesh, yang merupakan Paman Amir Tughlak Temur. Tatkala Amir Temur menyerang Qesh, Haji Barlas sekeluarga terpaksa melarikan diri ke Khurasan dan Samarkand dan mulai menetap di sana. Akan tetapi, pada abad 10 H atau abad ke 16 Masehi, seorang keturunan Haji Barlas bernama Hadi Beg beserta 200 orang pengikutnya hijrah dari Khurasan ke India karena beberapa hal, dan tinggal di kawasan Sungai Bias lalu mendirikan sebuah perkampungan bernama Islampur, 9 km dari sungai tersebut.
Mirza Hadi Beg adalah orang yang cerdik dan pandai, karenanya beliau diangkat oleh Pemerintah Pusat Delhi sebagai Qadhi (Hakim) untuk daerah sekelilingnya. Oleh sebab kedudukan beliau sebagai Qadhi itulah, tempat tinggal beliau disebut Islampur Qadhi. Lambat laun kata Islampur hilang tinggal Qadhi saja. Dikarenakan dialek setempat akhirnya disebut sebagai Qadi atau Qadian.
Selama kerajaan Moghul berkuasa, keluarga ini sering memperoleh kedudukan terhormat dari Pemerintah Negara. Akan tetapi, ketika kerajaan Moghul jatuh, keluarga ini hanya mendapatkan 60 pal sekitar Qadian sebagai daerah otonomi. Keadaan ini diperparah lagi ketika Bangsa Sikh menguasai Qadian. Keluarga Barlas semuanya ditahan selama beberapa hari, kemudian diizinkan meninggalkan Qadian. Akhirnya, mereka pergi ke Kesultanan Kapurtala selama 12 tahun.
Ketika zaman Kekuasaan Maha Raja Ranjit Singh yang berhasil menguasai semua raja kecil, beliau mengembalikan sebagian harta benda keluarga itu kepada ayah Mirza Ghulam Ahmad. Kemudian datanglah Inggris yang mengalahkan Pemerintah Sikh dan merampas segala kekayaan keluarga ini kecuali satu daerah yaitu Qadian yang amat kecil. Daerah ini dibiarkan dalam kepemilikan keluarga tersebut.

B. Pendidikan
   Ketika Hadhrat Ahmad berumur enam atau tujuh tahun beliau mulai menerima pendidikan dari seorang guru di rumah sebab waktu itu belum ada sekolah seperti sekarang ini. Guru itu mengajarkan Alquran dan bahasa Farsi. Waktu itu bahasa Farsi merupakan bahasa penting di India. Setelah itu beliau menerima pendidikan bahasa Farsi dan Arab dari guru yang lain. Tidak hanya itu, ayah beliau pun mengajari beliau ilmu obat-obatan, suatu ilmu yang sangat digemari di India dan Pakistan sampai sekarang. Namun, pendidikan yang beliau terima hanya bersifat dasar semata. Selain itu, beliau tidak menerima pendidikan lebih lanjut. Beliau mempelajari sendiri buku-buku keagamaan dan lebih banyak mempelajari kitab suci Alquran.

C. Akhlak
1. Cinta Kepada Allah dan Sesama Manusia
    Sejak masa kanak-kanak Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad sudah terkenal berakhlak luhur. Sekalipun anak seorang kaya dan terkemuka, beliau tidak tertarik dengan hal yang menghabiskan waktu sia-sia. Beliau kurang senang bermain kecuali dipandangnya berguna bagi kesehatan badan. Beliau menyukai renang dan menunggang kuda secara mahir. Beliau pun menyukai kesederhanaan. Oleh karena itulah, kepribadian beliau yang luhur itu menarik perhatian seorang wali yang bernama Maulvi Ghulam Rasul. Waktu itu, beliau melihat Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. lalu mengusap rambutnya seraya berkata, 
“Kalau masa ini ada seorang Nabi, maka anak ini layak menjadi Nabi”. (Hayya Tayyibah)
Selain itu, kecintaan beliau kepada Allah sangat tinggi. Ketika masih kecil, segala keinginan dan cita-cita beliau Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. ditujukan kepada keridhoan Ilahi. Beliau sering mengatakan kepada seorang anak perempuan yang seumur dengan beliau, “Doakanlah, supaya Allah memberi taufik kepada saya untuk shalat.” Perkataan ini menyatakan betapa perasaan suci bergelora dalam sanubari beliau Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. ketika masih kanak-kanak dan segala keinginan beliau hanya ditujukan kepada Allah semata. 
Misi beliau adalah “tangan bekerja, hati tertumpu kepada Sang Kekasih.” Setiap selesai mengerjakan suatu urusan, beliau langsung kembali tenggelam dalam ibadah dan dzikir Ilahi. 
Ketika dewasa hubungan sosial dengan masyarakat sangat baik. Beliau berlaku baik terhadap sesama. Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. suka membagikan makanan kepada orang-orang miskin dan untuk diri sendiri beliau hanya mencukupkan dengan sekerat roti yang tidak lebih dari 50 gram. Kadang-kadang beliau hanya makan kacang-kacangan yang disangrai, sedangkan makanan beliau dibagikan kepada fakir miskin. Oleh karena itu, banyak fakir miskin suka tinggal dengan Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad.. Mereka diperhatikan dan diurus oleh beliau lebih dari keperluan dan kepentingan sendiri. Walaupun beliau sendiri berada dalam kesusahan.

2. Berkata Benar
   Di kota Batala, lebih kurang 18 km dari Qadian terdapat seorang ulama besar yang bernama Maulvi Muhammad Hussein Batalwi. Beliau ini ulama yang disebut “Al- Hadis” semacam “Golongan Muda”. Golongan ini mendapat tantangan besar sekali dari golongan ulama konservatif. Pada suatu hari Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. diminta membantu untuk berhadapan dengan Maulvi Muhammad Hussein Batalwi mengenai suatu permasalahan yang dipertentangkan dengan suatu golongan. Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. menanyakan kepada Maulvi Muhammad Hussein mengenai pendiriannya tentang masalah itu. Setelah mendengar penjelasannya Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. langsung menyatakan bahwa pendirian itu benar. Mereka yang membawa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. merasa sangat kecewa karena Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. membenarkan pendirian lawan mereka. Karena melihat hal ini, beliau mengatakan,
“Apa yang saya lihat benar menurut pandangan islam saya akui kebenarannya karena mencari keridhoan Allah semata. Perlawanan dan permusuhan tidak saya kuatirkan dan tidak pula saya memerlukan pujian dan pengagungan manusia.”
Atas kejadian ini Allah menurunkan ilham kepada beliau, 
“Tuhan memuji engkau dan Dia akan memberikan berkat yang besar kepada engkau hingga raja-raja akan mencari berkat dari pakaian engkau.” (Barahin Ahmadiyah).
Tidak hanya itu, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. pernah menulis sebuah karangan terhadap Hindu dari Arya Samaj untuk mempertahankan kebenaran Islam. Naskah itu dikirim ke sebuah percetakan yang letaknya dekat dari Qadian yaitu Amritsar. Naskah itu dikirim dengan menggunakan paket. Akan tetapi, karena ketidaktahuan tentang peraturan pos, beliau menyisipkan sebuah surat pengantar dalam paket itu.
Menurut peraturan pos, paket dan surat tidak boleh digabung, harus dikirim secara terpisah. Hal demikian merupakan pelanggaran dan dikenai denda 500 rupees atau 5 bulan penjara. Kebetulan percetakan yang dikirimi paket tersebut adalah milik Baliaram seorang Kristen yang memusuhi Islam. Kesempatan itu ia gunakan untuk menjatuhkan Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. Ia melaporkan hal itu kepada pihak pos sehingga Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, dibawa ke pengadilan.
Ketika akan diadukan ke pengadilan, para penasehat Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad., meminta Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. untuk mengatakan bahwa surat itu tidak beliau masukan dan yang memasukan adalah Baliaram karena ia memusuhi Islam. Inilah satu-satunya cara untuk menghindari hukuman. Akan tetapi, permintaan itu beliau tolak dengan tegas. Beliau mengatakan, 
“Suratnya saya yang masukan. Apakah untuk menghindari hukuman saya harus mungkir? Hal ini tidak mungkin saya lakukan.”
Ketika di pengadilan, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. mengatakan hal yang sebenarnya. Rupanya, karena beliau berkata benar dan tegas itulah maka hakim yang bijaksana menyatakan Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. tidak bersalah.

3. Mujahadah
  Pada tahun 1876 Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. dalam mimpi melihat seorang tua menyampaikan kepada beliau bahwa dalam keluarga Nabi Muhammad saw. telah menjadi kebiasaan untuk berpuasa selama satu masa sebagai cara untuk persiapan menerima cahaya langit. (Kitaabul Bariyyah., hal. 164-167)
Beliau meyakini mimpi itu sebagai petunjuk sehingga beliau mengamalkannya dengan berpuasa selama 8 atau 9 bulan. Dalam masa-masa puasa itu beliau banyak mendapatkan mimpi dan kasyaf. Suatu kali beliau melihat malaikat dalam rupa manusia. Beliau tidak ingat malaikat- malaikat itu dua atau tiga. Mereka sedang bercakap-cakap. Kemudian malaikat itu berkata kepada beliau,
“Kenapa engkau membuat dirimu menderita begitu berat? Dikuatirkan engkau akan membuat dirimu sakit.”
Beliau meyakini bahwa yang dimaksudkan oleh malaikat itu adalah berkenaan dengan puasa yang sedang beliau lakukan terus menerus itu. Beliau merahasiakan pengalaman beliau itu. Sebab, menurut beliau kadang-kadang menceritakan hal itu bisa menyebabkan hilangnya karunia. (Badar, Vol.I,No 12, 16 Januari 1903, hal.90)
D. Menerima Ilham Pertama
   Mujahadah itu membuat beliau semakin fana dalam kecintaan kepada Allah dan Nabi Muhammad saw.. Di tahun itu juga yakni 1876 bertepatan dengan usia beliau mencapai kurang lebih empat puluh tahun beliau menerima ilham pertama yang berbunyi:
“Persumpahan demi langit yang merupakan sumber takdir dan demi peristiwa bumi yang akan terjadi setelah tergelincir matahari pada hari ini.”
Ilham ini menerangkan tentang kewafatan ayah beliau yang akan terjadi setelah maghrib. Sebelum turun ilham ini Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. sering memperoleh ru’ya sholihah (mimpi yang benar) yang telah disaksikan oleh orang-orang Sikh dan Hindu. Ilham ini membuat beliau sangat sedih dan kuatir kalau-kalau dalam hari-hari mendatang beliau akan menderita banyak kesusahan. Dalam kekuatiran itulah maka Allah menurunkan ilham kedua:
 “Apakah Allah tidak cukup bagi hamba-Nya?”
Ilham ini membuat beliau tenang. Sebagaimana beliau menyatakan, “Dari Ilham ini hati saya menjadi sangat teguh bagai luka parah yang menjadi sembuh dan pulih karena suatu obat. Setelah menerima Ilham ’Alaisallaahu bikaafin ‘abdahu’ saya yakin bahwa Allah pasti menolong saya.”

E. Memperoleh Sahabat yang Mukhlis dan Setia

  Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. bersemangat dalam membela Islam. Dalam kondisi demikian, beliau merasa membutuhkan seorang sahabat yang baik yang rela mengkhidmati Islam. Maka beliau berdoa,
“Ya, Allah! berilah kepadaku seorang kawan untuk berkhidmat terhadap agama Islam.”
Pada tahun 1885 Allah Ta’ala mengabulkan doa beliau dengan mengirimkan seorang sahabat yang baik, yang siap mengkhidmati Islam. Sahabat beliau itu bernama Maulana Al-Hajj Hakim Nuruddin r.a. Sekilas mengenai sosok Maulana Hakim Nuruddin r.a. akan dijelaskan berikut ini.
Beliau berasal dari keturunan Hadhrat Umar Faruq r.a. Diantara nenek dan kakek beliau ada yang menjadi wali, alim-ulama, raja, sufi, qadhi, syahid dan sebagainya. Keluarga beliau selalu menempati kedudukan tinggi dan mulia. Di Pakistan anggota keluarga beliau dipanggil Syahzade (Anak raja). Beliau memiliki otak yang cerdas. Adalah karunia Tuhan bahwa beliau dilahirkan di rumah yang di dalamnya selalu dzikir dan ingat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mula-mula beliau belajar Alquran dari ibunya dan buku-buku agama dalam Bahasa Punjabi. Kemudian, beliau masuk sekolah.
Beliau patuh terhadap sembahyang dimulai sejak belajar di sekolah, guru-guru beliau mengizinkan beliau untuk bersembahyang bersama anak-anak yang lain. Dalam sembahyang beliau suka membaca doa-doa dengan suara lembut. Beliau sangat mencintai Tuhan dan tidak mengandalkan sarana-sarana duniawi. Suatu ketika beliau ditanya oleh seorang penilik sekolah yang bernama Khudah Bakhs pada tahun 1858 di Rawalpindi. Penilik itu berkata, “Saya dengar tuan sangat pandai dan mendapat ijazah yang gemilang. Mungkin karena hal-hal itulah tuan merasa bangga.” Beliau menjawab, “Kami tidak menganggap secarik kertas itu sebagai Tuhan.” Kemudian beliau berkata kepada seseorang,”Saudara, bawalah berhala itu!” (maksudnya ijazah itu-Pent). Dan di hadapan dia kertas itu disobek dan membuktikan bahwa beliau tidak menganggap sesuatu sebagai sekutu Tuhan. Dia merasa menyesal dan berkata, “Tuan menderita kerugian disebabkan aku.” Beliau selalu bersabda, ”Semenjak saya menyobek ijazah itu, dari sejak itu saya selalu mendapat uang yang tak ada batasnya.”
Selain itu, beliau pun pernah menuntut ilmu di Madinah. Suatu hari beliau tidak bisa ikut sembahyang zhuhur berjamaah. Beliau merasa sangat sedih. Beliau menganggap itu satu dosa besar, yang tidak bisa diampuni. Sebab rasa takut, maka beliau menjadi pucat. Beliau mulai takut masuk ke masjid. Tiba dipintu masjid, beliau membaca satu ayat Alquran yang ditulis di atas pintu, yang artinya, “Hai hamba-haamba Tuhan, jika kamu berbuat dosa, maka janganlah putus asa dari rahmat Allah swt.. Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesudah membaca ayat itu, beliau merasa sedikit berani. Tetapi, beliau masih juga takut dan gugup masuk ke masjid. Kemudian beliau menunaikan sembahyang.
Beliau pun memperoleh berkat dari Allah swt. untuk menghafal Alquran seperti halnya leluhur-leluhur beliau di masa lampau.
Hadhrat Hakim Nuruddin mengenal Hadhrat Al-Masih Al-Mau’ud Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. pada tahun 1885 melalui seorang yang bernama Syaikh Rukhnuddin. Rukhnuddin mengatakan bahwa di Qadian ada orang yang bernama Hadhrat mirza Ghulam Ahmad Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. menulis tentang agama Islam. Akhirnya, beliau pun menulis surat kepada Hadhrat mirza Ghulam Ahmad Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. untuk meminta buku-buku. Ketika beliau membaca brosur pertama dari Hadhrat mirza Ghulam Ahmad Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. beliau langsung pergi ke Qadian laksana kupu-kupu dari Jammu ke Qadian dan berkenalan dengan Hadhrat mirza Ghulam Ahmad Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. Demikianlah sekilas profil Maulana Alhajj Hakim Nuruddin r.a.
Dengan terkabulnya do’a Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. itu, kebahagiaan pun menyelimuti hidup Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. Sebagaimana beliau mengatakan:
“Tuhan menerima doa-doaku dan kepadaku diberikan seorang kawan yang mukhlis dan mencintai (Islam – Peny.), yang namanya seperti adat nuraninya yaitu Nuruddin. Salah seorang dari tokoh Islam, keturunan dari orang-orang yang suci. Saya merasa demikian gembira bertemu dengannya, laksana gembiranya menemukan kembali kebahagiaan tubuh yang sudah hilang. Dan saya bergembira seperti gembiranya Rasulullah saw. waktu bertemu dengan Hadhrat Umar Faruq r.a.. Saya lupa semua rasa duka cita. Apabila saya melihatnya, saya yakin bahwa itulah hasil doa-doaku.”
Baru saja mereka berkenalan, Hadhrat mirza Ghulam Ahmad Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. telah meminta Maulana Hakim Nuruddin r.a. untuk menulis sebuah kitab yang baik untuk melawan Kristen. Beliau memenuhi permintaan itu. Sampai-sampai jaksa-jaksa mengucapkan selamat dan mubarak kepada beliau atas tulisan itu.
Persahabatan kedua hamba Allah yang cinta kepada islam itu benar-benar mengamalkan ayat:
“Tolong menolonglah kalian dalam perkara kebaikan.” (Al-Maidah : 3)

F. Mendirikan Jemaat
   Pada tahun 1889 Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. menerima ilham untuk mendirikan Jemaat. Ilham tersebut adalah demikian.
“Buatlah bahtera dengan pengawasan Kami dan wahyu Kami. Sesungguhnya orang yang berbaiat kepada engkau, mereka sebenarnya berbaiat kepada Allah tangan Allah berada di atas tangan mereka.”
Sesuai dengan perintah ini, pada tanggal 23 Maret 1889 beliau mengambil baiat pertama kali di Ludhiana di rumah seorang yang mukhlis bernama Mia Ahmad Jaan. Mubayi’in pada waktu itu berjumlah 40 orang. Dalam baiat itu Maulana Hakim Nuruddin r.a. mendapatkan karunia sebagai mubayi’in pertama di tangan Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. Peristiwa ini merupakan awal berdirinya Jemaat Ahmadiyah.

G. Ilham Tentang kewafatan Nabi Isa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. dan Pengangkatan Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih Al-Mau’ud
   Pada tahun 1890 Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. menerima ilham bahwa Nabi Isa Israili Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. telah wafat. Dan sesuai dengan janji Allah Ta’ala, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad., diangkat oleh Allah swt. sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih Al-Mau’ud. Ilham itu berbunyi:
“Al-Masih Ibnu Maryam Rasulullah telah wafat. Dan engkau telah datang dalam coraknya sesuai dengan yang dijanjikan. Dan janji Allah telah terlaksana. ”
Dan Dia memberikan kabar gembira kepadaku dan berfirman: 
“Sesungguhnya Al-Masih Al-Mau’ud yang mereka tunggu dan Al-Mahdi Al-Mas’ud yang mereka nantikan yaitu engkau. Kami melakukan apa yang Kami kehendaki. Maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu”
Ilham inilah yang membuat beliau mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih Al-Mau’ud Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. Maka, pada tahun itu juga beliau segera mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi diiringi pendakwaan beliau sebagai Al-Masih yang dijanjikan pada 1891.
Setelah pendakwaan itu sesuai dengan Alquran dan Hadis Nabi saw. tentang tanda kedatangan Imam Mahdi, Allah swt. memperlihatkan gerhana matahari dan bulan yang terjadi dalam bulan Ramadhan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1894 . Dengan demikian genaplah sudah nubuatan Alquran dan Rasulullah saw..

H. Pernyataan Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. sebagai Nabi yang Tidak Membawa Syariat
     Pengakuan beliau sebagai nabi sudah dijelaskan oleh beliau sendiri. Beliau bukanlah nabi yang membawa syariat. Beliau bersabda:
“Maksud dari segala penjelasan yang kuterangkan di atas adalah, bahwa orang-orang yang tidak mengetahui dan memusuhiku serta menuduhku bahwa aku telah mengaku sebagai nabi dan rasul sebagaimana yang disangka mereka. Hendaklah diketahui bahwa aku benar-benar adalah nabi dan rasul sebagaimana yang telah kuterangkan di atas. Barangsiapa yang berburuk sangka terhadapku dan menuduhku menjadi nabi dan rasul (yang membawa syariat,Peny.,) maka orang itu adalah pendusta dan berpikiran keji.”

I. Wafat
  Pada tanggal 26 Mei 1908 Hadhrat mirza Ghulam Ahmad Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. berada di Lahore. Beliau terserang penyakit diare dan kali ini semakin parah. Dalam kondisi demikian beliau menerima ilham:
“Waktu keberangkatan telah tiba lalu waktu keberangkatan telah tiba.”
Para dokter tidak sanggup lagi untuk mengatasi penyakit beliau. Pada hari itu juga tepat pukul 10.30 beliau menghembuskan nafas yang terakhir untuk pulang ke rahmatullah. Innaa lillaahi wa innaa ilahhi rooji’uun. Sewaktu sakit hanya satu perkataan yang beliau ucapkan yaitu “Allah”.
Kemudian jenazah beliau dibawa ke Qadian dengan kereta api. Peristiwa ini telah menggenapkan ilham yang beliau terima:
“Un ki laasy kafan me lipith kar lae he.”

“Jenazahnya telah dibawa dengan terbungkus kain kafan.”
Dan sesuai dengan pesan beliau dalam buku beliau “Al-Wasiyat” yang berbunyi, 
“Allah Ta’ala akan menegakkan orang yang akan mengurus Jemaat ini sebagaimana Hadhrat Abu Bakar r.a. mengurus umat islam sesudah kewafatan junjungan yang mulia Nabi Muhammad saw.” 
Maka Jemaat ahmadiyah memilih Hadhrat Hakim Nuruddin untuk menjadi Khalifatul Masih Al-Awwal dalam meneruskan misi Imam Mahdi dan Al-Masih Al-Mau’ud Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad.
Setelah Hadhrat Hakim Nuruddin terpilih sebagai Khalifatul Masih Al-Awwal, beliau memimpin sholat jenazah Hadhrat mirza Ghulam Ahmad Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad.. Sholat jenazah ini dilakukan setelah sholat zhuhur. Kemudian, jenazah dikebumikan di Bahisyti Maqbarah, Qadian. Peristiwa terpilihnya Khalifah I ini dan dimakamkannya jenazah Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. terjadi pada tanggal 27 Mei 1908. Hari inilah yang biasa diperingati tiap tahun oleh Jemaat ahmadiyah sebagai hari berdirinya Khilafat Ahmadiyah. Peristiwa ini telah menggenapkan ilham yang diterima Hadhrat mirza Ghulam Ahmad Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. yang berbunyi:
“Stais ko eik waqiah”
“Sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 27.”

23 komentar:

 1. Pengakuan beliau sebagai nabi sudah dijelaskan oleh beliau sendiri. Beliau bukanlah nabi yang membawa syariat. Beliau bersabda:

  “Maksud dari segala penjelasan yang kuterangkan di atas adalah, bahwa orang-orang yang tidak mengetahui dan memusuhiku serta menuduhku bahwa aku telah mengaku sebagai nabi dan rasul sebagaimana yang disangka mereka. Hendaklah diketahui bahwa aku benar-benar adalah nabi dan rasul sebagaimana yang telah kuterangkan di atas. Barangsiapa yang berburuk sangka terhadapku dan menuduhku menjadi nabi dan rasul (yang membawa syariat,Peny.,) maka orang itu adalah pendusta dan berpikiran keji.”


  kata2 lu menjijikkan,,, SESAT

  BalasHapus
  Balasan
  1. ya gue jadi bingung nich baca nya dia mengakoi sebagai nabi & rosul tapi tdk membawa syariat !!lah rosul itu artinya apa??aneh ,lucu & membingunggkan!! dan ingin tanya nich kira2 tuhan menyampaikan firman/wahyu pd ghulam dlm bahasa apa??kalau arab tentu aneh karena bukan bahasa ibu dia !!karena semua nabi & rosul dpt firman dlm bahasa ibu masing2!!

   Hapus
 2. “Kalau masa ini ada seorang Nabi, maka anak ini layak menjadi Nabi”. (Hayya Tayyibah)~ Orang yg bicara ini tau bahwa Zaman setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi Nabi.
  " Pengakuan Beliau,bukanlah seorang Nabi" ~ Kenapa Ente kasih "as" dibelakang namanya? ....Sungguh ta`masuk akal bro, hanya satu kata dari saya, Taubat !!! bro sebelum nyawamu diambil oleh ALLOH SWT

  BalasHapus
 3. Banyak cerita yang masih terselip di google, sebagian telah di kurang dan di tamb2ahin. oleh orang ahmadiyah sendiri..

  sudah menajdi rahasia umum bahwa mirza gulam yang ngaku nabi itu

  Mati hina dina, kena penyakit kolera, dan pingsan dalam keadaan sedang (maaf) buang hajat, di tidurkan di pembaringan lalau muntah2 darah yang ada belatungnya.

  ini sebenarnya pelajaran bagi pengikut2nya. bahwa kemampuan berbekal agama dan kehalusan budi tanpa di landasi keimanan yang nyata, selalu berdampak tak pernah puas dan cenderum akhirnya menjadi melebi2hkan sendiri dan sesat.


  sumber : sebagian saya kutif dari
  www.harunyahya.com

  BalasHapus
 4. saya pernah baca sebuah artikel yg merupakan kutipan dari hasil muktamar orgnisasi Islam terbesar di Indonesia, distu disebutkan bahwa akan datang lagi nabi stelah nabi Muhamad SAW yaitu Nabi Isa as (Masih Mauud), dia akan berpangkat Nabi bahkan Rosul, klo menurut sya yg perlu dipertanyakan adalah kebenaran Mirza Ghulam Ahmad itu apa bener Masih Mauud/Nabi Isa as yg dijanjikan kedatangannya itu?
  ini link artikelnya:

  http://islamireligius.blogspot.com/2010/03/nabi-yang-ditunggu.html

  klo isinya spti ini:

  SOLUSI Problematika Aktual HUKUM ISLAM Keputusan Mukatamar, Munas dan Konbes NAHDLATUL ULAMA (1926-2004M.)
  Pengantar Rais ‘Am PBNU DR. KH. MA. Sahal Mahfudh:
  "Nabi Isa Akan Turun Kembali ke Dunia Sebagai Nabi dan Rasul
  Soal: Bagaimana pendapat Muktamar tentang Nabi Isa a.s. setelah turun kembali ke dunia. Apakah tetap sebagai nabi dan Rasul? Padahal nabi Muhammad Saw adalah Nabi terakhir. Dan apakah mazhab empat itu akan tetap ada pada waktu itu?
  Jawab: Kita wajib berkeyakinan bahwa bahwa Isa as. Itu akan diturunkan kembali pada akhir zaman nanti sebagai Nabi dan Rasul yang melaksanakan syariat Nabi Muhammad Saw. Tidak berarti menghalangi nabi Muhammad Saw. Sebagai Nabi yang terakhir, sebab nabi isa as. Hanya akan melaksanakan syariat nabi Muhammad Saw. Sedangkan mazhab empat pada waktu itu hapus (tidak berlaku)"

  BalasHapus
  Balasan
  1. ya hal tsbt diatas yg gue nggak setuju brow!!karena hal2 seperti itu yg akhirnya dimanfaatkan org yg ingin menyebut dirinya nabi & rosul termasuk ghulam akhmad!!kalau gue sih nggak percaya !!karena secara logika org yg lahir pasti akan mati & begitupun nabi ISA!! dan gue juga nggak percaya konsep reinkarnasi yg seakan 2 nabi isa lahir kembali/menitis pd org2 tertentu sperti kebiasaan di agama hindu budha!!jadi isa uadah mati begitupun muhammad!!dan mereka cuman meninggalkan ajarannya dan kita juaga nggak boleh mengkultuskan orgnya!!apalagi mengkultuskan org lain tentu hal yg sangat nggak masuk logika di zaman modern ini!!

   Hapus
 5. lontong
  kalian semua

  BalasHapus
 6. kalo candah dan besti maqbaroh apa bukan syari'at?

  BalasHapus
 7. gaya lama utk mengembalikan kemasyuran, seperti darmogandul untuk buddha. india boleh saja berinvestasi dagang di indonesia tapi bukan investasi agama. sejarah sudah membuktikan bahwa penyebaran agama diawali dengan interaksi dagang.

  BalasHapus
 8. IMAM MAHDI DAN NABI ISA AL MASIH

  Issu kedatangan Imam Mahdi itu sebenarnya wujud harapan para umat pengikut Nabi Ibrahim As. yakni sejak kaum Nabi Ismail As. dan khususnya kaum Nabi Ishak As. setelah beliau berdoa sbb.: “Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Qur’an) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana” (QS. 2:129).

  Oleh katurunan beliau ini selanjutnya, ditunggu-tunggulah kedatangan 'sang' tokoh sampai datang nabi terakhir dari dinasti Bani Israel keturunan Nabi Ishak As. yakni Nabi Isa As bin Maryam. Namun sayangnya, dalam kitab suci Injil, sebagai kitab terakhir yang dianugerahi pada keturunan Israil, masih juga disebut issu akan datang kelak Imam Mahdi, Mesiah, Satrio Piningit dsb. Bahkan Nabi Isa al Masih memberikan pesan wahyunya pada umatnya(QS. 61:6)

  Maka akhirnya, lahirlah Nabi kita Muhammad SAW sebagai Rasul Allah dan sekaligus penutup para nabi (QS. 33:40) dengan membawa Al Quran yang didalamnya memuat pernyataan atau ikrar Allah SWT bahwa Nabi dan Rasul Muhammad SAW adalah sebagai nabi pemungkas atau terakhir, dan sudah itu tidak akan ada lagi manusia yang diangkat dan dianugerahi sebagai nabi apalagi sebagai 'rasul'. Memang, selama ini kita keliru membedakan pengertian nabi dan rasul, sebenarnya beda konkritnya nabi pasti manusia tapi rasul bisa saja dianugerahi pada makhluk Allah Ta'ala yang lain seperti malaikat. Semua nabi pasti nyampaikan syariat Allah Ta'ala, karena itu sesuai dengan QS. 33:40 maka setelah Muhammad SAW tidak ada lagi pengangkatan sebagai nabi apa lagi rasul yang berasal dari manusia.

  Ahmadiyah selalu berkelit jika berbicara tentang kenabian terlebih jika dikaitkan dengan peran Mirza Ghulam Ahmad (MGA)-nya, tokoh ini slalu dianggapnya sebagai nabi bukan pembawa syariat lihat sbb.: Ahmadiyah memandang Rasulullah SAW., sebagai Khaataman-Nabiyyiin dengan kedudukan yang paling luhur dan afdhal dalam segala hal. Ahmadiyah tidak melihat suatu kelebihan dalam arti penutup atau penghabisan dari segi masa dan waktu. Rasulullah SAW., di pandang oleh Ahmadiyah sebagai Khaataman-Nabiyyiin dengan pengertian martabat yang paling luhur yang beliau miliki itu, melebihi siapa pun juga.
  (Lihat, Al-Qaul al-Sharih, 1961:170). *** http://www.as-salafiyyah.com/2010/11/mengenal-pendiri-dan-ajaran-ahmadiyah.html. Lebih parahnya lagi, MGA sudah berposisi sebagai nabi dan rasul, bahkan tokoh ini adalah Imam Mahdi dan sekaligus Isa Al Masih. Jadi dengan dalih Hadits Nabi Muhammad SAW dia telah 'diwangsitkan' sebagai nabi, rasul, Imam Mahdi sekaligus Isa Al Masih.

  Kembali ke masalah peran Nabi Muhammad SAW maka selain sebagai nabi terakhir, Saidina Muhammad SAW juga dianugerahi dengan nama agama yang formal, dimana para nabi yang sebelum ini tidaklah diberikan atau disertai dengan nama agamanya, yakni ISLAM (QS. 5:3). Karena itu, nama Islam tidak pernah tersebut sama sekali dalam kitab-kitab suci sebelum Al Quran.

  Dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW sekaligus juga terjawablah issu tentang akan datang lagi Nabi Isa bin Maryam dan issu Imam Mahdi. Berarti, Nabi Isa As. tidak akan datang lagi karena sudah tegas dinyatakan dalam Al Qiran (S. 2:134 dan 141). Begitu juga tentang Imam Mahdi tidak akan 'muncuk' bagi Syiah, dan tidak akan lahir lagi bagi Sunni. Karena impian Nabi Ibrahim As. sesuai dengan doa beliau (QS. 2:129) maka sebagai Imam Mahdi yang ditunggu baik oleh Bani Israil maupun kita saat ini, ya itu tidak lain adalah penutup para nabi yakni Nabi kita Saidina Muhammad SAW.

  Tinggal bagaimana para khalifah-khalifah (ya raja, presiden, gubernur, pangeran, sultan, bupati atau walikota) yang mengemban missi suci (QS. 35:39) kini dan yang akan datang ‘mampu’ untuk membumikan Islam dan Al Quran dalam kehidupan nyata di dunia ini, ya masalah sosial budaya terutama masalah kekuasaan dan pemerintahannya.

  BalasHapus
 9. yang bikin blog orang ahmadiah tolol yang dungu maunya di bohongin sama nabi palsu

  BalasHapus
 10. Bismillahirrahmanirrahim (dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang ) Wahai Saudaraku !!! marilah kita dengan arif dan bijaksana mengkaji dan menelaah ayat ayat Al-Qur'an dan As- Sunnah dengan sebaik baiknya dan SEKSAMA agar kita tidak terjerumus dalam saling menghina dan menghujat satu sama lain, kita semua mencari kebenaran telitilah Riwayat hidup Imam Mahdi Mirza Ghulam Ahmad dengan sebaik-baiknya, jangan angkuh dan sombong seolah-olah kita tdk memerlukan seorang IMAM ZAMAN.

  BalasHapus
 11. AHMADIYAH, DEPAG, MUI DAN NU SAMA-SAMA MEYAKINI ADANYA NABI DAN RASUL SETELAH MUHAMMAD, S.A.W.
  Q.S AL ‘ARAF (7:35)

  TERJEMAHAN : JAMA’AH MUSLIM AHMADIYAH

  (7 : 36). Wahai Bani Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari antaramu yang memperdengarkan Ayat-ayat-Ku kepadamu, maka barangsiapa bertakwa dan memperbaiki diri, tidak akan ada ketakutan menimpa mereka dan tidak pula mereka akan bersedih hati.

  TAFSIR : JAMA’AH MUSLIM AHMADIYAH

  Hal ini patut mendapat perhatian istimewa. Seperti pada beberapa ayat sebelumnya (yakni 7:27, 28, 32), seruan dengan kata-kata, Hai Anak-cucu Adam, dialamatkan kepada umat di zaman Rasulullah saw. Dan kepada generasi-generasi yang akan lahir dan bukan kepada umat yang hidup di masa jauh silam dan yang datang tak lama sesudah masa Adam as.

  (Sumber AL QUR’AN DENGAN ERJEMAHAN DAN TAFSIR SINGKAT JUZ I S/D 10 hal.571 EDISI KELIMA Penerbit YAYASAN WISMA DAMAI)

  TERJEMAHAN : DEPARTEMEN AGAMA RI

  (7 : 35). Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayat-Ku, maka barangsiapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

  (Sumber AL QUR’AN DAN TERJEMAHANNYA JUZ 1 – JUZ 30 hal 226 EDISI BARU REVISI TERJEMAH JULI 1889 OLEH YAYASAN PENYELENGGARA PENTERJEMAH AL QUR’AN Penerbit DEPARTEMEN AGAMA REPUBILIK INDONESIA

  TERJEMAHAN DAN TAFSIR MAJLIS ULAMA INDONESIA : AKAN DATANG TERUS NABI DAN RASUL SELAMA BUMI MASIH DI DIAMI MANUSIA

  (7 : 35). Wahai anak-anak Adam! “Jika datang kepadamu Rasul-rasul dari antara kamu sendiri yang menceritakan kepada kamu ayat-ayat-Kami, maka barangsiapa yang bertakwa dan berbuat perbaikan, tidaklah ada ketakutan atas mereka mereka dan tidaklah mereka akan berdukacita”.

  Tafsir : Ayat ini dimulai (ayat 35) sekali lagi dengan menyeru manusia sebagai Anak-anak Adam. Sebab itu meskipun mulai diturunkan adalah terhadap kaum Quraisy di Mekah, dia berlaku untuk selanjutnya , bagi seluruh bani Adam selama bumi ini masih di diami manusia. Dia adalah sebagai salah satu dasar dari pada ilmu masyarakat.

  (Sumber Tafsir Al Azhar Juz VI – VIII hal 221-225 Oleh PROF. DR. HAJI ABDUL MALIK ABDULKARIM AMRULLAH (HAMKA) Cetakan Februari 2004 Penerbit PUSTAKA PANJUNAS Jakarta

  PENDAPAT AKAN ADA NABI SETELAH RASULULLAH MUHAMMAD SAW : NAHDATUL ULAMA (NU)

  PERTANYAAN : Bagaimana pendapat Mu’tamar tentang Nabi Isa,a.s. setelah turun kembali ke dunia. Apakah tetap sebagai nabi dan Rasul? Pada hal Nabi Muhammad s.a.w. adalah nabi terakhir. Dan apakah mazhab empat itu akan tetap ada pada waktu itu?

  JAWABAN : Kita wajib berkeyakinan bahwa Nabi Isa a.s. itu akan diturunkan kembali pada akhir zaman nanti sebagai nabi dan rasul yang melaksanakan syariat Nabi Muhammad s.a.w. dan hal itu tidak berarti menghalangi nabi Muhammad s.a.w. sebagai nabi yang terakhir sebab Nabi Isa a.s. hanya akan melaksanakan syariat nabi Muhammad s.a.w.. Sebab mazhab empat pada waktu itu hapus (tidak berlaku.

  (Sumber MU’TAMAR NAHDATUL ULAMA KE III DI SURABAYA (22Rabiuts-Tsani 1347 – 26 September 1928) Penyusun Abdul Djalil Khamid Kudus Katib II PB Syuriah NU Jakarta 1 Rabiuts-Tsani 1388 H, 21 September 1960 M Buku Kumpulan Masalah-masalah Diniah dalam Mu’tamar NU Ke I s/d 15 PENGURUS BESAR NAHDATUL ULAMA PENERBIT CV.TOHA PUTRA SEMARANG)

  Penulis : A.A. La Ode Radio Pengamat Aliran Kepercayaan dalam Islam
  Alamat : Jalan S Goldaria no 94 Tongkuno Kab Muna Sultra

  Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/11/23/nfhnww-fpi-ada-agenda-besar-bila-uu-penodaan-agama-dicabut

  BalasHapus
 12. jajakumullah.....

  allah humma sholli ala muhamad.....

  BalasHapus
 13. Hanya Allah yang maha tau,,

  BalasHapus
 14. Semoga Alloh membimbing kita ke jln kebenaran, Ahmadiyah bertobatlah, imam mahdi dan nabi Isa bukanlah mirza ghulam Ahmad, imam mahdi itu memenuhi bumi dng keberkahan sbgmn sblmny penuh kemaksiatan, dan imam mahdi menginfakkan hartanya yg begitu bnyk keseluruh umat,sdng nabi isa yg akan mmbunuh dajjal, lah MGA s kyk gtu sdh cocok nggk, orangnya aja sdh mati dianggap nabi isa, Semoga Alloh memberikan hidayahNya kpd kalian, segeralah bertobat

  BalasHapus
 15. itu semua semoga kita di beri petunjunk/hidayah oleh Allah SWT untuk mengimaani dan melaksankan perintah Jungjungan Kita Nabi Besar Musthofa Nabi Muhammad SAW.... aamiin Allahumma aamiin ya Robbanaa yaa Allahumma aamiin...

  BalasHapus
 16. Pengakuan sebagai nabi dan Rasul bukan perkara kecil,,,, dari semenjak adam belum ada cerita pendusta atas nama Allah swt langgeng di muka bumi. Dimana kini musailamah, dll juga pengikut setianya?. Jika Mirza Ghulam Ahmad sesat, maka PR buat mayoritas Muslim untuk memperbaiki doa dan sholatnya, karena Allah swt tidak pernah membiarkan pa ra pendusta berjaya dimuka bumi.

  BalasHapus
 17. Ahmadiyah Zindabaad!!!
  Saat ini berusia 128 tahun (1889-2017) Tuhan yg telah menanam benihnya, Tuhan yg memeliharanya, Tuhan jugalah yg menjaganya sampai waktu yg dikehendakiNya. Benih itu telah tumbuh menjadi pohon tinggi nan rindang. Pohon itu bernama AHMADIYAH. Tidak satupun yg sanggup menghancurkannya. Dia akan tumbuh dan tumbuh semakin besar, tinggi dan rindang.
  Ahmadiyah Zindabaad!!!

  BalasHapus
 18. Hairan betul, mengapa pengikut2 ahmadiah sangat mudah bibohongi dan mudah percaya dgn kata2 mirza ghulam ahmad yg kononnya menerima ilham dari langit dan berani2nya menyatakan yg beliau adalah Imam Mahdi dan Nabi Isa a.s. Tidakkah kalian pernah membaca hadith2 sahih yg menyatakan Imam Mahdi itu namanya sama seperti Rasulullah s.a.w. iaitu Muhammad bin Abdullah dan merupakan keturunan dari Baginda sendiri. Diakhir zaman nanti Imam Mahdi akan dibaiat didepan kaabah setelah berlakunya kezaliman dimana-mana dan seterusnya. Sila rujuk kpd hadith2 sahih mengenai kedatangan Imam Mahdi diakhir zaman. Begitu juga dgn Nabi Isa a.s. yg masa sekarang masih berada dilangit dan akan diturunkan Allah kebumi pada suatu masa yg ditentukan. Beliau a.s. nanti ditugaskan sebagai hakim yg adil, yg akan membunuh dajjal, menghancurkan salib, membunuh babi2 dll. Beliau a.s. tidak membawa syariat/risalah baru kerana Nabi Muhammad s.a.w. merupakan penutup para Nabi dan Rasul. Nabi Isa a.s. akan menjadi makmum dibelakang Imam Mahdi. Jadinya mereka berdua adalah sosok yg berbeza, bukannya sosok yg sama seperti pernyataan mirza ghulam ahmad yg mengaku dirinyalah kedua sosok itu. Mustahilkan, fikir2kanlah.
  Bukalah mata kalian, mirza ghulam ahmad yg kalian anggap sebagai (Imam Mahdi dan juga Nabi Isa) itu sudah pun mati pada tahun 1908,lebih dari satu abad yg lalu, sedangkan waktu kematiannya itu belum lagi ada tanda besar akhir zaman. Dan yg terpenting sekali yg harus diketahui, ciri2 mirza ghulam ahmad tidak sesuai dgn yg diberitakan Rasulullah s.a.w. melalui hadith2 yg sahih. Bermakna mirza ghulam ahmad itu tidaklah benar atas pengakuannya yg selama ini mempengaruhi sekian banyak pengikut aliran ahmadiah.
  Disini kebohongan sudah terbuka dan nampak jelas, jgn mudah percaya dgn omongan dari orang2 yg menyesatkan sekalipun ia dianggap alim dizamannya, jika apa2 yg disampaikannya itu bertentangan dgn dalil/hadith2 sahih maka seharusnya kalian beringat-ingat dan mewaspadai, bukannya mempercayainya dgn membabi buta, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu karena banyak orang sok alim mengatas namakan dgn nama Tuhan demi menguatkan argumen mereka untuk mengaburi atau menakut-nakuti orang lain. Bertaubatlah dan kembalilah kepangkal jalan selagi sisa kehidupan masih ada,jgn biarkan akidah kalian hanyut dan rosak gara2 mempertahankan keyakinan yg menyimpang dari jalan kebenaran dan jgn pula membiarkan kebodahan membelenggu diri kalian sendiri. Berpeganglah kpd Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sebagai rujukan utama. Insya Allah, kita tidak akan sesat buat selamanya. Sekian wassalam.

  BalasHapus